जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकता !

प्रस्तुत विषयमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, भेरीगंगा नगरपालिकाको च. नं. १६९ मिति २०७८/०७२३ को प्राप्त पत्रबमोजिम यस जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, भेरीगंगा नगरपालिका ६ झिङ्नी सुर्खेतका लागि माध्यमिक तह विज्ञान विषयको स्वयंसेवक शिक्षक पदमा कोटा १ (एक) को पदपूर्ति गर्न अनुमति प्राप्त भएकाले तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

तपसिलः

विज्ञापन नं. ०६/२०७८

पद- शिक्षक

कोटा संख्या- १ (एक)

तह- माध्यमिक

विषय- विज्ञान

शैक्षिक योग्यता- मूल विषय विज्ञान लिई स्नातक तह उतिर्ण गरेको वा सो सरह

तलव- भेरीगंगा नगरपालिका स्वयंसेवक अनुदानबाट प्राप्त भएअनुसार

उमेर- १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको

आवेदन शुल्क- १०००/-

दरखास्त दिने अन्तिम मिति- २०७८/०९/१४ कार्यालय समयभित्र

सम्पर्क मिति- २०७८/०९/१५ दिउसो ३ बजेभित्र

परीक्षा मिति- सम्पर्क मितिमा तोकिने

परीक्षाको किसिम- लिखित, मौखिक र आवश्यक परे प्रयोगात्मक समेत

आवश्यक कागजात-

१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

नोटः माथिल्लो योग्यता भएका तथा शिक्षण अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

सम्पर्क- जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, भेरीगंगा नगरपालिका ६ झिङ्नी सुर्खेत ९८५८०५१२२४, ९८४८०४८४८९