कार्यालय सहायकमा जागिरको अवसर

यस अ‍ैचो पैचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुबाट दरखास्ता आव्हान गरिएको छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८ माघ २ गते ।

संख्या: २

काम गर्नु पर्ने स्थानः सदस्य सेवा केन्द्र साँखु

शैक्षिक योग्यताः

एस.ई.ई. उर्तिण गरेको
Basic Computer तालिम लिएको
२ पांग्रे सवारी चालक अनुमति पत्र भएकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ
स्थानिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ
उमेर: ३५ वर्ष ननाघेको महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको

सेवा सुविधाः संस्थाको नियमानुसार

छनौट प्रक्रियाः

तोकिएको मिति भित्र आवेदन दिने आवेदकहरु मध्येबाट shortlist गरिनेछ ।
Shortlist मा छनौट हुन सफल भएका आवेदकहरुलाई लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक परिक्षामा सहभागी गराइनेछ ।
निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
पासर्पोट साइजको फोटो १ प्रति
सम्वन्धित कामको अनुभव पत्रको प्रतिलिपि
सवारीचालक अनुमती पत्रको प्रतिलिपि
व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा)

दरखास्त दिने ठेगाना:

अ‍ैंचो पैंचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
काठमाण्डौ–१३, कालिमाटी, कलेजमार्ग ।
सम्पर्क नं.०१—५१६५०२१, ०१—५१६५२४६
Email: ainpin16@gmail.com.